Chùa Minh Khánh

Phương đình chùa Minh Khánh. Photo ©NCCong 1-2015
Giếng chùa Minh Khánh. Photo ©NCCong 1-2015 [VTH]-Chùa Minh Khánh còn gọi chùa Hương Đại, thờ Phật và đức vua Trần Nhân Tông; được công nhận Di tích Lịch sử –...